Inspectierapport

Inspectierapport

De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt de locatie jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:
• de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
• observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;
• gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
• een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum;
• schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’).

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Klik hier voor het laatste inspectierapport.